Note

Pranatacara

A.  Pranatacara inggih menika salah satunggalipun paraga / pelaku sesorah ingkang pakaryanipun inggih menika :

 • Maosaken urut-urutanipun acara ingkang badhe dipunlampahi.
 • Ngatur saha nglantaraken lampahing acara supados gangsar/lancar utawi rancang.
 • Maosaken saha nyamektaaken/menyiapkan para paraga ingkang kajibah/dipuntugasi nindakaken tanggap wacana/sambutan ing acara ingkang badhe dipun lampahi.

 

B.  Ingkang kagatosaken pranatacara nalika nindakaken sesorah inggih menika :

 • Wiraga

Patrap solah bawa/sikep anteng boten kathah ngebahaken badan. Busana kajumbuhaken kaliyan acaranipun, umpaminipun sungkawa, manasuka, lsp.

 • Wirama

Andhap inggiling suwanten kajumbuhaken kaliyan acaranipun (sungkawa menapa manasuka).

 • Wirasa

Saget nglarasaken raosipun (penghayatan/penjiwaan) ingkang kajumbuhaken kaliyan acaranipun (sungkawa menapa manasuka).

 • Wicara

Anggenipun matur kedhah cetha saget mbedaaken tembung-tembung ingkang meh sami (d, dh, t, th) lan mboten bindheng utawi sengau.

 

C.  Metode pranatacara

 • Maos teks

Inggih menika pranatacara ngayahi jejibahan kanthi maos teks.

 • Apalan

Inggih menika pranatacara nindakaken jejibahan kanthi ngapalaken teks ingkang sampun kawaos saderengipun.

 • Ekstemporer

Inggih menika pranatacara ngayahi jejibahan kanthi mbeto catetan.

 • Impromtu

Inggih menika pranatacara ngayahi jejibahan kanthi dadakan.

 

SESORAH

  I.      Sesorah inggih menika micara utawi medharsabda nglantaraken gagasan kanthi lisan ing sakngajengipun

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s